پایان نامه رابطه فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان پایان نامه رابطه فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 125 KB

تعداد صفحات : 91

بازدیدها : 320

برچسبها : شیوه فرزند پروری پذیرش اجتماعی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه رابطه فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان

دانلود پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشت

پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشت

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهر رشت است که فرضیه های تحقیق عبارتند از اینکه:

1- بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد.

2- بین پذیرش اجتماعی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

3- بین شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائی شهر رشت است که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 35 نفر دختران و 35 پسران است و آزمون شیوه های فرزند پروری و پذیرش اجتماعی بر روی آنها اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون وt متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن به این شرح است که بین شیوه های فرزندپروری و پذیرش اجتماعی رایطه وجود دارد ولی بین پذیرش اجتماعی و شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت وجود ندارد.

مقدمه :

روان شناسان ؛ جامعه پذیری و پذیرش اجتماعی را به عنوان مبارزه ای فرد و جامعه تلقی می کنند و می گویند فرد مدام در حال گرایش به دور افکندن قید وبندهای اجتماعی و هنجارهای جامعه است و آنها کسب شناخت(دانش ) را نیز نتیجه رویارویی و مجادله فرد ( ذهن ) و محیط می دانند . پذیرش اجتماعی را روان شناسان فرایندی می داند که طریق آن کودک هنجارهای والدین را صورت عمقی می پذیرد و به سبک من برتر را ، محیط تهیه می بیند، عوامل اجتماعی با تشکیل این در پدیده به عنوان فرد منتقل می شوند و بدین شکل فرد جامعه پذیر می گردد. بدون تردید رفتار انسان تا حدود زیاد بستگی به عوامل ارثی زیست شناختی (بیولوژیکی ) دارد.

تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی

هر چند اکثر رفتارهای اجتماعی در تمامی جوامع و فرهنگها معنی دار هستند و به آنها به عنوان رفتارهای جامعه پسند یا جامعه ستیز توجه خاصی مبذول می شود، اما برخی رفتارهای اجتماعی در برخی فرهنگها اهمیت شایان توجهی پیدا می کنند. انواعی از رفتارهایی مثل ازدواج ، روابط والد - فرزندی ، دوستی، عضویت در گروهها ، رفتار اجتماعی با همسایگان ، نوع دوستی ، همرنگی و ... ، در جوامع متفاوت درجات متفاوتی از توجه را شامل خود می سازند. در جوامع روستایی رفتار ارتباطی با همسایگان به عنوان یک رفتار اجتماعی اهمیت خاصی می یابد، در حالیکه در شهرهای بزرگ و صنعتی چنین روابطی چندان مورد توجه نیست.

کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف

دیباچه

بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.

پیمان نامه ای برای حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان به قرار زیر تصویب میشود:

ماده ۱ (تعریف)

مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.

ماده ۲ (ممنوعیت تبعیض)

حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین میکنند.

فهرست

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

سؤال مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم پیشینه ادبیات تحقیق

روانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی

رفتار اجتماعی

رشد رفتار اجتماعی

انواع رفتار اجتماعی

تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی

خانواده

کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف دیباچه

این حکومتها

سبکهای فرزندپروری

پیشینه تحقیق

فصل سوم روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر

پرسش نامه پذیرش اجتماعی

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

روش جمع آوری اوری اطلاعات

فصل چهارم یافته ها

مقدمه فصل چهارم

نمونه گیری و داده های مورد استفاده ازآزمون

جدول بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان

مقایسه پذیرش اجنماعی در بین دختران و پسران

مقایسه شیوه فرزند پدریوالدین در بین دختران وپسران

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

مقیاس شیوه های فرزند پروری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید