تحقیق وراثت پذیری و همبستگی فنوتیپی والدین و خویشاوندان جوجه کبوتر

تحقیق وراثت پذیری و همبستگی فنوتیپی والدین و خویشاوندان جوجه کبوتر تحقیق وراثت پذیری و همبستگی فنوتیپی والدین و خویشاوندان جوجه کبوتر

دسته : زیست شناسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 9211 KB

تعداد صفحات : 84

بازدیدها : 1152

برچسبها : وراثت پذیری همبستگی جوجه کبوتر

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

چکیده

این تحقیق به منظور برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای: کبود، تیزپر، کوهی و پروازی انجام شد.

برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد. برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل: وزن سینه، پشت، ران، بال و احشاء خوراکی محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود، کوهی، تیزپر و پروازی به تفکیک جنس به ترتیب در جنس نر 305/0، 47/0، 55/0 و 64/0 در جنس ماده 43/0، 49/0، 63/0 و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری در جنس نر مربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود می باشد. در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود می باشد. همچنین وراثت پذیری نتاج (میانگین دو جنس نتاج) از میانگین والدین مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین به ترتیب: 42/0، 47/0، 58/0 و 62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد کبود برآورد گردید. ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید

کلید واژه ها

جوجه کبوتر، روابط خویشاوندی، وراثت پذیری، همبستگی، تابعیت

ضرورت ها و اهداف تحقیق

در بسیاری از کشورهای جهان تحقیقات بر روی کبوتر انجام گردیده است. این پژوهشها چه از نقطه نظر بحث تغذیه و مدیریت پرورش گله و چه از نظر اصلاح نژاد این پرنده تقریباً قابل قبول بوده است. در ایران تحقیقاتی که بر روی کبوتر در سالهای اخیر آغاز شده بیشتر جنبه تغذیه ای داشته است. پژوهش در زمینه اصلاح نژاد جهت افزایش راندمان تولیدمثل ، افزایش وزن در دوران پروار انجام نشده است. تحقیق حاضر به این منظور انجام گردیده است.

اهداف این آزمایش به شرح ذیل می باشد :

1 تعیین وزن 30 روزگی در چهار گروه نژادی به تفکیک جنس.

2 تابعیت وزن جوجه ها در سن 30 روزگی به تفکیک جنس از میانگین والدین جهت انتخاب والدین برای تولید نسل بعدی.

3 بررسی قطعات لاشه جوجه ها در 30 روزگی شامل : وزن لاشه ، سینه ، پشت ، ران ها ، بال ها و احشاء خوراکی.

4 بررسی قطعات لاشه خویشاوندان پدری و مادری در 30 روزگی شامل وزن لاشه ، سینه ، پشت ، ران ها ، بال ها و احشاء خوراکی.

5 میزان همبستگیفنوتیپی وزن پدر و مادر با برادران و خواهران خودشان و برآورد وراثت پذیری صفاتمورد مطالعه.

6 میزان همبستگی فنوتیپیوزنی و لاشه ای نتاج با خویشاوندان پدری و مادری و برآورد وراثت پذیری صفاتمورد مطالعه.

همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان

همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری در سن 30 روزگی

نژاد کبود

میزان همبستگی فنوتیپی وزن 30 روزگی در نژاد کبود بین نتاج با پدر 25/0 و بین نتاج با مادر 27/0 برآورد گردید. میزان هر دو برآورد در سطح پنج درصد معنی دار گردید. وراثت پذیری بین نتاج با پدر و مادر به ترتیب 5/0 و 54/0 برآورد گردید. میزان همبستگی فنوتیپی وزن 30 روزگی بین خواهران و برادران در نژاد کبود بین پدر با برادر و خواهر خودش به ترتیب 3/0 و 28/0 برآورد گردید. میزان همبستگی در هر دو مورد در سطح پنج درصد معنی دار گردید وراثت پذیری بین پدر با برادر و خواهر خودش به ترتیب 6/0 و 56/0 برآورد گردید. همبستگی فنوتیپی بین برادر پدر و خواهر پدر 258/0 و در سطح پنج درصد معنی دار گردید. وراثت پذیری بین برادر پدر و خواهر پدر 51/0 برآورد گردید. میزان همبستگی فنوتیپی وزن 30 روزگی بین مادر با برادر و خواهر خودش به ترتیب 22/0 و 24/0 برآورد گردید که میزان همبستگی در هر دو مورد در سطح پنج درصد معنی دار گردید. وراثت پذیری بین مادر با برادر و خواهر خودش به ترتیب 44/0 و 48/0 برآورد گردید. همبستگی بین برادر مادر با خواهر مادر 26/0 و در سطح پنج درصد معنی دار گردید. وراثت پذیری بین برادر مادر و خواهر مادر52/0 برآورد گردید.

میزان همبستگی فنوتیپی وزن 30 روزگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری برای صفت وزن زنده با برادر پدر، خواهر پدر، برادر مادر و خواهر مادر به ترتیب 13/0و 12/0و 137/0و 1/0برآورد گردید. میزان همبستگی در هیچ کدام معنی دار نگردید. وراثت پذیری بین نتاج با برادر پدر ، خواهر پدر، برادر مادر و خواهر مادر به ترتیب 52/0، 48/0، 54/0 و 4/0 برآورد گردید.

نژاد تیزپر

میزان همبستگی فنوتیپی وزن 30 روزگی در نژاد تیزپر بین نتاج با پدر 295/0 و بین نتاج با مادر315/0 برآورد گردید. میزان هر دو برآورد در سطح پنج درصد معنی دار گردید. وراثت پذیری بین نتاج با پدر و مادربه ترتیب 59/0 و 63/0 برآورد گردید. میزان همبستگی فنوتیپی وزن 30 روزگی بین خواهران و برادران در نژاد تیزپر بین پدر با برادر و خواهر خودش به ترتیب 282/0 و 31/0 برآورد گردید. میزان همبستگی در هر دو مورد در سطح پنج درصد معنی دار گردید. وراثت پذیری بین پدر با برادر و خواهر خودش به ترتیب 56/0 و 62/0 برآورد گردید. همبستگی فنوتیپی بین برادر پدر و خواهر پدر 31/0 و در سطح پنج درصد معنی دار گردید. ...

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی منابع

1-2- منشا و اهلی

2-2- نژادها

3-2-اهداف پرورش کبوتر

1-3-2- مصرف گوشت جوجه کبوتر

2-3-2- تامین کود مزارع

3-3-2- نامه رسانی

4-3-2- مسابقه و سرگرمی

4-2- پرورش و نگهداری

5-2- محاسن پرورش کبوتر

6-2- تغذیه کبوتر

1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ

2-6-2- تغذیه جوجه کبوتر

7-2- شیر کبوتر

8-2- گوشت کبوتر

9-2- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی

10-2- همبستگی

1-10-2- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت

11-2- رگرسیون ( وایازی )

12-2- وراثت پذیری

13-2- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری

1-13-2- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر

2-13-2- همبستگی ژنوتیپی و محیطی

14-2- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات

15-2- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص

1-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب

2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی

1-2-15-2-برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی

1-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد

2-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین

2-2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس

16-2- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون

17-2- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر

18-2- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها

19-2- انتخاب

1-19-2- انتخاب داخل نژادی

20-2- سیستم های آمیزشی

1-20-2- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات

1-1-20-2- آمیزش خویشاوندی

2-1-20-2- آمیزش غیرخویشاوندی

21-2- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر

22-2- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر

23-2- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند

1-23-2- وزن جوجه کبوتر

2-23-2- میزان و الگوی رشد

فصل سوم: مواد و روشها

1-3- محل اجرای طرح

2-3- کبوتران مورد استفاده در طرح

3-3- نحوه اجرای طرح

4-3- جمع آوری اطلاعات

5-3- روش آماری

فصل چهارم : نتایج

1-4- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین

1-1-4- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری

2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری

3-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد مادهو برآورد وراثت پذیری

2-4- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

پیشنهادات

پیوست ها

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید