پایان نامه ویژگی های کیفیتی در سبکهای معماری چند ریختی

پایان نامه ویژگی های کیفیتی در سبکهای معماری چند ریختی پایان نامه ویژگی های کیفیتی در سبکهای معماری چند ریختی

دسته : کامپیوتر و IT

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1927 KB

تعداد صفحات : 198

بازدیدها : 389

برچسبها : سبکهای معماری معماری نرم افزار معماری چند ریختی

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کاﺭشناسی ﺍﺭشد ﺭشته مهندسی کامپیوتر-نرﻡ ﺍفزﺍﺭ با موضوع مدلی برﺍﯼ برﺭسی ویژگیهاﯼ کیفیتی ﺩﺭ سبکهاﯼ معماﺭﯼ چندﺭیختی

پایان نامه کاﺭشناسی ﺍﺭشد ﺭشته مهندسی کامپیوتر-نرﻡ ﺍفزﺍﺭ موضوع مدلی برﺍﯼ برﺭسی ویژگیهاﯼ کیفیتی ﺩﺭ سبکهاﯼ معماﺭﯼ چندﺭیختی

چکیده

طرﺍحی معماﺭی به عنوﺍن یک قسمت مهم ﺍﺯ چرخه حیات نرﻡ ﺍفزﺍﺭ، یک ﺭﺍه حل برﺍی طرﺍحی سطح باﻻ ﺩﺭ مسائل پیچیده و سیستم های بزﺭﮒ ﺍست. ﺍینکه طرﺍحی معماﺭی نرﻡ ﺍفزﺍﺭ تا چه میزﺍن موفقیت آمیز بوﺩه ﺍست بستگی به میزﺍن برآوﺭﺩن خوﺍسته های وﻇیفه ﺍی و غیر وﻇیفه ﺍی (ویژگیهاﯼ کیفی) سیستم ﺩﺍﺭﺩ.

یکی ﺍﺯ ﺭوشهایی که معماﺭ ﺩﺭ طرﺍحی معماﺭﯼ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ موﺭﺩ توجه قرﺍﺭ می ﺩهد، ﺍستفاﺩه ﺍﺯ سبکهاﯼ معماﺭﯼ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺍست. سبکهای معماﺭی به لحاﻅ ﺍینکه باﺭها موﺭﺩ ﺍستفاﺩه معماﺭﺍن قرﺍﺭ گرفته ﺍند، ﺍﺛر مشخص ﺭوی ویژگی های کیفی ﺩﺍﺭند. چنانچه ﺍین ﺍﺛر به صوﺭت کمی و قابل ﺍندﺍﺯه گیری برﺍی هر سبک موجوﺩ باشد معماﺭ ﺭﺍ قاﺩﺭ خوﺍهد ساخت تا ﺩﺭ ﺍﺭﺯیابی، طرﺍحی و تصمیمات معماﺭی ﺩقت و سهولت بیشتری ﺩﺍشته باشد. بنابرﺍین مزیت ﺍستفاﺩه ﺍﺯ سبکهاﯼ معماﺭﯼ ﺩﺭ طرﺍحی معماﺭﯼ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ که مقرون به صرفه بوﺩن طرﺍحی یکی ﺍﺯ مزﺍیاﯼ عمده آن ﺍست، برﺍﯼ جامعه طرﺍحان معماﺭﯼ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ کاملا وﺍضح و آشکاﺭ ﺍست.

ﺍﺯ سوﯼ ﺩیگر ﺍمروﺯه کمتر معماﺭی ﺭﺍ می توﺍن یافت که ﺍﺯ یک سبک تشکیل شده باشد و بیشتر معماﺭیهای ﺍﺭﺍئه شده برﺍی سیستم های بزﺭﮒ به صوﺭت چندﺭیختی بوﺩه و ﺍﺯ چند سبک تشکیل شده ﺍند.

بنابرﺍین سبکهاﯼ چندﺭیختی ﺩﺭ میان سبکهاﯼ معماﺭﯼ ﺍﺯ جایگاه ویژه و قابل توجهی برخوﺭﺩﺍﺭند. لذﺍ ﺍﺭﺍئه ﺭوشی که بتوﺍن به کمک آن ﺩﺭ سبکهای چندﺭیختی به برﺭسی ویژگیهاﯼ کیفی به صوﺭت کمی پرﺩﺍخت، بسیاﺭ مفید خوﺍهد بوﺩ. ﺍلبته با توجه به ﺍینکه ﺍصوﻻ بیان کیفیت به صوﺭت کمیت کاﺭﯼ ﺩشوﺍﺭ ﺍست، هموﺍﺭ نموﺩن مسیر ﺫکر شده مستلزﻡ تلاﺵ بسیاﺭﯼ ﺍست.

ﺩﺭ ﺍین تحقیق سعی شده ﺍست تا با توجه به تعدﺩ ویژگیهاﯼ کیفی با ﺍنتخاﺏ ویژگی کیفی نگهدﺍشت پذیرﯼ به عنوﺍن یکی ﺍﺯ مهمترین آنها، مسیر حرکت به سوﯼ ﺍﺭﺍئه مدلی برﺍی برﺭسی کمی ﺍین ویژگی کیفی ﺩﺭ سبکهاﯼ چندﺭیختی ﺭﺍ موﺭﺩ کاوﺵ قرﺍﺭ ﺩهیم. بنابرﺍین ﺍبتدﺍ مدلی برﺍﯼ برﺭسی ﺍین ویژگی کیفی ﺩﺭ سبکهاﯼ یک ریختی ﺍﺭﺍئه نموﺩه ﺍیم و سپس با عنایت به نتایج به دست آمده، مدﻝ ﺭﺍ برﺍﯼ سبکهاﯼ چندﺭیختی تعمیم ﺩﺍﺩه ﺍیم. با کمک ﺍین مدﻝ معماﺭ قاﺩﺭ خوﺍهد بوﺩ تا معیاﺭ کمی و ﺍﺯ جنس هزینه برﺍﯼ ﺍین ویژگی کیفی ﺩﺭ سبکهای معماﺭی به دست آوﺭﺩ. همچنین ﺩﺭ ﺍین تحقیق ﺍبزﺍﺭﯼ جهت ﺍنجاﻡ محاسبات مربوط به مدﻝ ﺍﺭﺍئه شده معرفی گرﺩیده که با وﺭوﺩ ﺍطلاعات موﺭﺩ نیاﺯ ﺍﺯ سوﯼ معماﺭ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ، محاسبات مربوطه ﺭﺍ ﺍنجاﻡ می ﺩهد.

کلمات کلیدی: معماﺭی نرﻡ ﺍفزﺍﺭ، ویژگی های کیفی، سبکهای یک ریختی، سبکهای چندﺭیختی، ویژگی کیفی نگهدﺍشت پذیری، سناﺭیو، ﺯبان ﺭسمی .ACME

تعریف معماﺭﯼ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ

تعریف وﺍژه معماﺭی نرﻡ ﺍفزﺍﺭ کاﺭ ساﺩه ﺍی نیست، شاید گوﺍه ﺍین موضوع وجوﺩ تعاﺭیف متعدﺩی باشد که ﺩﺭ ﺍین ﺯمینه ﺍﺭﺍئه شده ﺍست و تعدﺍﺩ آنها به بیش ﺍﺯ ﺩه ها تعریف می ﺭسد. ﺩﺭ ﺍﺩﺍمه چند تعریف مهمتر ﺭﺍ عنوﺍن می نماییم:

Perry and Wolf ﺩﺭ ساﻝ 1992 معماﺭی نرﻡ ﺍفزﺍﺭی ﺭﺍ به ﺍین صوﺭت تعریف کرﺩه ﺍند:

معماﺭی نرﻡ ﺍفزﺍﺭ مجموعه ﺍی ﺍﺯ ﺍجزﺍﺀ معماﺭی (طرﺍحی) ﺍست که شکل خاصی ﺩﺍﺭند. ﺍین ﺍجزﺍﺀ معماﺭی 3 ﺩسته ﺍند: پرﺩﺍﺯشی، ﺩﺍﺩه ﺍی و ﺍتصالی.

Garlan and Shaw ﺩﺭ ساﻝ 1994 تعریف ﺯیر ﺭﺍ پیشنهاﺩ کرﺩند:

معماﺭی نرﻡ ﺍفزﺍﺭ مجموعه ﺍی ﺍست ﺍﺯ مولفه ها و ﺍتصاﻝ ﺩهنده ها به همرﺍه توصیف تعاملات بین آنها.

Bass, Clements and Kazman ﺩﺭ ساﻝ 1998 تعریف ﺯیر ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه کرﺩند:

معماﺭی نرﻡ ﺍفزﺍﺭ برﺍی یک برنامه یا سیستم محاسباتی ساختاﺭ یا ساختاﺭهای آن سیستم ﺍست که شامل مولفه های نرﻡ ﺍفزﺍﺭی، خصوصیات باﺭﺯ خاﺭجی آن مولفه ها و ﺍﺭتباطات میان آنها ﺍست.

توضیح ﺍین که، خصوصیات قابل مشاهده خاﺭجی، ﺍﺭجاع به آن فرضیاتی ﺩﺍﺭﺩ که بقیه مولفه ها ﺍﺯ یک مولفه می توﺍنند ﺩﺍشته باشند، مانند سرویسهایی که یک مولفه ﺍﺭﺍئه می ﺩهد، کاﺭﺍیی، ﺍستفاﺩه ﺍﺯ منابع مشترﮎ و... .

Booch, Rumbaugh and Jacobson ﺩﺭ ساﻝ 1999 چنین تعریفی ﺍﺯ معماﺭی ﺍﺭﺍئه کرﺩند:

معماﺭی مجموعه ﺍی ﺍﺯ تصمیمات مهم ﺩﺭ موﺭﺩ ساﺯماندهی یک سیستم نرﻡ ﺍفزﺍﺭی، ﺍنتخاﺏ ﺍجزﺍﺀ ساختاﺭی و وﺍسط هر یک ﺍﺯ آنها که سیستم ﺭﺍ تشکیل ﺩﺍﺩه ﺍند، به همرﺍه ﺭفتاﺭهایی ﺍﺯ ﺍجزﺍﺀ که توسط آنها با ﺍجزﺍﺀ ﺩیگر همکاﺭی می کنند، ترکیب ﺍجزﺍﺀ ساختاﺭی و ﺭفتاﺭی ﺩﺭ ﺯیر سیستمهای بزﺭﮒ و ﺩﺭ حاﻝ ﺭشد و همچنین ﺭوشی جهت ﺭﺍهنمایی و چنین ساﺯماندهی می باشد. ...

ﺍﺭﺍئه مدﻝ ﺩﺭ سبکهاﯼ معماﺭﯼ چندﺭیختی سلسله مرﺍتبی

همانطوﺭ که می ﺩﺍنیم ﺍین نوع ﺍﺯ سبک معماﺭﯼ چندﺭیختی، به گونه ﺍﯼ ﺍست که کل معماﺭﯼ ﺩﺭ قالب یک سبک خاﺹ ﺍست و یک مولفه ﺍﺯ آن سبک ﺩﺭ ﺩﺭون خوﺩ با تقسیم شدن طبق قاعده سبک ﺩیگرﯼ، ساخته شده ﺍست. به عباﺭت ﺩیگر مولفه ﺍﯼ ﺍﺯ یک سبک ﺩﺭ ﺩﺭون خوﺩ تشکیل شده ﺍﺯ سبک ﺩیگرﯼ می باشد.

حاﻝ می خوﺍهیم به برﺭسی ویژگی کیفی نگهدﺍشت پذیرﯼ ﺩﺭ موﺭﺩ سبک معماﺭﯼ چندﺭیختی با توصیفی که ﺩﺭ باﻻ ﺍﺭﺍئه گرﺩید، بپرﺩﺍﺯیم. به عباﺭت ﺩیگر می خوﺍهیم ﺍﺯ همان مدﻝ ﺍﺭﺍئه شده ﺩﺭ سبکهاﯼ یک ریختی ﺍستفاﺩه نموﺩه و به برﺭسی ﺩﺭ موﺭﺩ سبکهاﯼ چندﺭیختی سلسله مرﺍتبی بپرﺩﺍﺯیم. برﺍﯼ ﺍین منظوﺭ با فرﺽ برقرﺍﺭﯼ مرﺍحل 1 تا 5 کافی ﺍست به برﺭسی مرحله 5 و 6 بپرﺩﺍﺯیم و ﺩﺭ موﺭﺩ ﺍین سبک به تحلیل سناﺭیوها بپرﺩﺍﺯیم. طبیعی ﺍست نتیجه نهایی که بر گرفته ﺍﺯ تحلیل ﺍین سناﺭیوها ﺍست، برآوﺭﺩﯼ ﺍﺯ ویژگی کیفی نگهدﺍشت پذیرﯼ ﺩﺭ موﺭﺩ سبکهاﯼ معماﺭﯼ چندﺭیختی سلسله مرﺍتبی خوﺍهد بوﺩ. ...

فصل اول: معرفی موضوع تحقیق

مقدمه

طرح مسئله

اهداف تحقیق

محدوده مطالعه

تحقیقات مرتبط

ساختار تحقیق

فصل دوم: زمینه تحقیق

معماری نرم افزار

ویژگیهای کیفی در معماری نرم افزار

سبکهای معماری نرم افزار

خلاصه فصل

نتیجه گیری

فصل سوم: ارزیابی ویژگیهای کیفی در سبکهای معماری

ارزیابی و تحلیل معماری نرم افزار

انواع تکنیکهای ارزیابی معماری نرم افزار

اثر سبکهای معماری روی ویژگیهای کیفی

خلاصه فصل

نتیجه گیری

فصل چهارم: مدلی برای بررسی ویژگی کیفی نگهداشت پذیری در سبکهای معماری

مقدمه

کارهای انجام شده در این زمینه

ارائه مدل در سبکهای معماری یکریختی

ارائه مدل در سبکهای معماری چندریختی سلسله مراتبی

ارائه مدل در سبکهای معماری چندریختی از نظر مکانی

خلاصه فصل

فصل پنجم: اعمال مدل ارائه شده روی سبکهای معماری

اعمال مدل ارائه شده روی سبکهای معماری یکریختی

سبک معماری Blackboard

سبک معماری Batch Sequential

سبک معماری Pipe and Filter

سبک معماری Main Program and Subroutine

سبک معماری Abstract Data Type

سبک معماری Layered

سبک معماری Implicit Invocation

سبک معماری Client-Server

خلاصه فصل

فصل ششم: مطالعه موردی

معرفی مسئله کلمه کلیدی در زمینه (KWIC)

ارائه معماری مسئله با استفاده از چند سبک کاندید

بررسی ویژگی کیفی نگهداشت پذیری در این مسئله با روشهای دیگر

بررسی ویژگی کیفی نگهداشت پذیری در این مسئه با مدل ارائه شده در این تحقیق

خلاصه فصل

نتیجه گیری

فصل هفتم: خلاصه، نتیجه گیری و کارهای آینده

خلاصه تحقیق

نتیجه گیری

کارهای آینده و پیشنهادات

فهرست منابع و مراجع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید